Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Samtidig skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med temaet og eventuelt håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Forankring

For å være omfattet av Åpenhetsloven må bedriften oppfylle 2 av 3 krav etter åpenhetsloven paragraf 3:

Salgsinntekt over 70 millioner
Balansesum på 35 millioner
Gjennomsnitt 50 årsverk.

Gosh kjeden består av 21 frittstående forhandlere som enkeltvis ikke oppfyller kravene til å bli omfattet av åpenhetsloven. Men som medlem i Gosh kjeden er de underlagt kjedens avtaleleverandører og ikke minst kjedens prosedyrer og prosesser for ansvarlig handel. Forhandlinger og oppfølging av leverandørene skjer på kjedenivå og det er derfor naturlig å se på Gosh kjeden som 1 enhet i forbindelse med arbeid med ansvarlighet.

Gosh Norge AS har derfor forpliktet seg til å drive vår virksomhet i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Vi respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, inklusive de som er nedfelt i verdenserklæringen om menneskerettigheter, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og gjeldende standarder innenfor den internasjonale humanitærretten.

Aktsomhetsvurderinger

For å realisere disse målene, er vi avhengig av et godt samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere.Vi forplikter oss derfor til å engasjere leverandører som følger gjeldende lover og opptrer lojalt, og i tråd med våre intensjoner. Dette betyr blant annet å opprettholde en høy standard på helse, sikkerhet og sikring, samt å ha en tilnærming til menneskerettigheter som er i samsvar med målene i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Videre at leverandører og samarbeidspartnere bidrar med informasjon om sin virksomhet, og underleverandørers virksomhet som vi benytter i vår kartlegging.

Gosh Norge vil regelmessig gjennomføre aktsomhetsvurderinger ved å kartlegge menneskerettighets forhold i vår verdikjede, herunder leverandører og andre forretningspartnere. Ved å kartlegge verdikjeden, vil det gi en oss en oversikt om det forekommer eller er risiko for at det kan forekomme brudd på menneskerettighetene eller uanstendig arbeidsforhold. Ved å utføre aktsomhetsvurderinger kan vi stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser på som kan knyttes til direkte eller indirekte til vår virksomhet.

Redegjørelse

Gosh kjeden er godt i gang med arbeidet med Åpenhetsloven. Vi har fulgt et kursprogram gjennom Virke for å opparbeide oss kunnskap og er i tillegg i gang med risikovurdering og aktsomhetsvurderinger gjennom nyinnkjøpt software for håndtering av aktsomhetsvurderinger.

Arbeid med menneskerettigheter i leverandørkjeden er forankret i styret og Gosh kjeden har egne etablerte etiske retningslinjer og rutiner som de jobber etter i forhold til etisk handel. Gosh kjeden jobber også med å implementere Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sitt forslag til kontraktsvilkår for ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden i alle sine leverandørkontakter.

Les hele 2024 redegjørelsen her


Informasjonsplikt

Alle kan etterspørre informasjon om vår virksomhet og verdikjede. Personer kan etterspørre informasjon anonymt eller med navn, og alle skal få tilbakemelding innen 14 dager.

Alle kan melde inn forhold som strider mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi vil undersøke meldinger som kommer inn for å se om det har forekommet noen brudd. for å melde inn forhold, klikk her